Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2014

Το νόημα και η εξέλιξη της χριστιανικής λατρείας :Δραστηριότητες εμπέδωσης από την τράπεζα θεμάτων

Η καταπληκτική αυτη δουλειά ανήκει στην Χανόγλου Δέσποινα Π.Ε.01
Δ.Ε.2 Το νόημα και η εξέλιξη της χριστιανικής λατρείας
 
Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη
σωστή απάντηση από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ.

1. Ο χώρος τέλεσης της χριστιανικής λατρείας ονομάστηκε ναός …
α. δηλαδή, «κατοικία» του Θεού
β. από τη λέξη «ναυς», δηλαδή, καράβι
γ. από τη λέξη «νάρθηκας», δηλαδή τον γνωστό πρόναο

2. Στους μεγάλους διωγμούς πολλές φορές η λατρεία τελούνταν…
α. σε ειδωλολατρικούς ναούς
β. σε συναγωγές
γ. σε κατακόμβες

3. Στα χρόνια των διωγμών, «μαρτύρια» ονομάζονταν…
α. οι τάφοι των μαρτύρων
β. ο χώρος ανάκρισης των χριστιανών στα δικαστήρια
γ. οι αποφάσεις των δικαστηρίων εναντίον χριστιανών

4. Θεμέλιο της χριστιανικής λατρείας είναι…..
α. η παράδοση της Παλαιάς Διαθήκης
β. ο σαρκωμένος Υιός και Λόγος του Θεού
γ. η ζωή της Εκκλησίας

5. Η παράδοση να τοποθετούνται λείψανα μαρτύρων κάτω από την Αγία
Τράπεζα…
α. φανερώνει σεβασμό προς την Αγία Τράπεζα
β. παραπέμπει στους τάφους των μαρτύρων
γ. οφείλεται στη μυστική κρύπτη που υπάρχει εκεί

 
 
1. Θεμέλιο της χριστιανικής λατρείας είναι…
α. η παράδοση της Παλαιάς Διαθήκης
β. ο σαρκωμένος Υιός και Λόγος του Θεού
γ. η ζωή της Εκκλησίας

2. Η λατρεία της Εκκλησίας χαρακτηρίζεται ως ορθόδοξη επειδή…
α. εκδηλώνεται με ορθό φιλοσοφικό τρόπο
β. εκφράζει σωστές απόψεις
γ. θεμελιώνεται στην παράδοση και την πίστη των αγίων

3. Ο χώρος τέλεσης της χριστιανικής λατρείας ονομάζεται…
α. ιερός ναός
β. οίκος συνάξεως
γ. «κατ’ οίκον εκκλησία»

4. Η σύναξη της χριστιανικής κοινότητας ονομάζεται…
α. συναγωγή
β. σύνοδος
γ. εκκλησία

5. Την περίοδο των διωγμών η Εκκλησία λατρεύει τον Θεό…
α. σε ναούς
β. σε κατακόμβες
γ. σε δημόσιους χώρους

 
Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή
απάντηση από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ:

1. Η λατρεία της Εκκλησίας είναι μυσταγωγική γιατί…
α. στηρίζεται σε μυστηριακές τελετές
β. «μυεί» τον πιστό στη λατρεία του αληθινού Θεού
γ. είναι ακατανόητη και μυστηριώδης

2. Η λατρεία της Εκκλησίας στρέφει τον πιστό…
α. προς τον Χριστό
β. προς τον εαυτό του
γ. προς τα μυστήρια της φύσης

3. Το 313 μ.Χ., με το «διάταγμα των Μεδιολάνων»…
α. έληξε η Εικονομαχία
β. άρχισε η ανάπτυξη της χριστιανικής λατρείας
γ. οριστικοποιήθηκε η μορφή των ακολουθιών και των ύμνων

4. Η λατρεία της Εκκλησίας είναι λογική διότι…
α. στηρίζεται στη φιλοσοφία των Ελλήνων
β. ο άνθρωπος πλησιάζει τον Θεό ως λογικό ον
γ. χρησιμοποιεί τον προφορικό λόγο

5. Η λατρεία της Εκκλησίας είναι ορθόδοξη διότι…
α. θεμελιώνεται στην παράδοση και την πίστη των αγίων
β. υπάρχει μόνον στην ελληνική ορθόδοξη Εκκλησία
γ. αποκρύπτει την αληθινή πίστη των ανθρώπων

 
1. Κατά τη διάρκεια των διωγμών οι χριστιανοί τελούσαν τη λατρεία…
α. στις κατακόμβες και στους τάφους των μαρτύρων
β. στους ναούς
γ. σε σπίτια πλουσίων χριστιανών

2. H λατρεία στην Ορθόδοξη Εκκλησία…
α. είναι ίδια με την αποστολική και τη βυζαντινή περίοδο
β. παγιώθηκε κατά την εποχή της τουρκοκρατίας
γ. δεν έχει σχέση με τη λατρεία της αποστολικής εποχής

3. Στις Ορθόδοξες εκκλησίες τοποθετούνται λείψανα αγίων κάτω από την Αγία
Τράπεζα…
α. για να προστατευθούν από πιθανή καταστροφή
β. ως δείγμα σεβασμού προς στους αγίους
γ. για να θυμίζουν πως η Εκκλησία θεμελιώθηκε στο αίμα των μαρτύρων

4. Οι πρώτοι χριστιανοί δεν έκτιζαν εκκλησίες…
α. κυρίως εξαιτίας των διωγμών
β. διότι τους το απαγόρευαν τα έθιμά τους
γ. διότι δεν είχαν χρήματα

5. Ο χώρος τέλεσης της χριστιανικής λατρείας ονομάστηκε ναός…
α. από τη λέξη ναυς, που σημαίνει καράβι
β. από το ρήμα ναίω, που σημαίνει κατοικώ
γ. από τη λέξη νέος, γιατί ήταν κάτι καινούριο
 Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις
κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη.
«Σύμφωνα με την πίστη της Εκκλησίας, ο Θεός δεν έχει ………………… από τη
………………… μας. Εμείς χρειαζόμαστε τον Θεό και μέσα από τη ………………… λατρεία
επιδιώκουμε την ………………… μαζί του. Γι’ αυτό, παράλληλα με τους
προβληματισμούς μας, είναι επιθυμητή η ………………… μας για τα θέματα της
λατρείας».
(ένωση / ενημέρωση / συνειδητή / ανάγκη / λατρεία)

 Οι παρακάτω προτάσεις αναφέρονται σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους. Να
τις ιεραρχήσετε σύμφωνα με τη χρονική σειρά που εμφανίστηκαν στη διαδρομή της ιστορίας:
1. Οι χριστιανοί, μετά το «διάταγμα των Μεδιολάνων» άρχισαν να κτίζουν
ελεύθερα ναούς.
2. Κατά τη διάρκεια των διωγμών, η λατρεία τελούνταν στις κατακόμβες και
τους τάφους των μαρτύρων.
3. Η περίοδος της Εικονομαχίας ήταν γόνιμη εποχή για την εξέλιξη της
χριστιανικής λατρείας.
4. Η πρώτη χριστιανική κοινότητα, στα Ιεροσόλυμα, τελούσε τη λατρεία σε
σπίτια.
5. Κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας, η λατρεία χάνει τη λαμπρότητά της,
όχι όμως και το περιεχόμενό της.

 Να ιεραρχήσετε τους παρακάτω βασικούς σταθμούς της εξέλιξης της
χριστιανικής λατρείας σύμφωνα με τη χρονική τους σειρά:

1. Περίοδος δουλείας σε Άραβες, Λατίνους και Τούρκους.
2. Περίοδος από την ανεξαρτησία του Ελληνικού κράτους και μέχρι σήμερα.
3. Αποστολική εποχή.
4. Εποχή της ανάπτυξης, ακμής και άνθησης της λατρείας με το τέλος των
διωγμών.
5. Περίοδος της Εικονομαχίας.

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα
με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη
λέξη «σωστό» ή «λάθος»:

1. Η λατρεία της Εκκλησίας χαρακτηρίζεται «μυσταγωγική» επειδή γίνεται μυστικά.
2. Τα «μαρτύρια» ήταν κατασκευές με θόλο πάνω από τους τάφους των μαρτύρων.
3. Με το «διάταγμα των Μεδιολάνων» αναπτύσσεται ελεύθερα η χριστιανική λατρεία.
4. Η λατρεία της Εκκλησίας σήμερα είναι άσχετη με εκείνη της αποστολικής εποχής.
5. Η ανάπτυξη της λατρείας σταμάτησε με την Εικονομαχία.

 1. Ο χώρος τέλεσης της λατρείας ονομάζεται βωμός, διότι σ’ αυτόν «κατοικεί» ο Θεός.
2. Σε περιόδους διωγμών συχνά η λατρεία ετελείτο σε κατακόμβες και τάφους
μαρτύρων.
3. Ο τόπος τέλεσης της λατρείας ονομάζεται, εκτός από ναός, και Εκκλησία, επειδή εκεί
γίνεται η σύναξη της χριστιανικής κοινότητας.
4. Οι πρώτοι μεγάλοι ναοί κτίστηκαν αμέσως μετά από την εποχή των Αποστόλων.
5. Ο μοναδικός αρχιτεκτονικός ρυθμός που ταιριάζει σε χριστιανικό ναό είναι τα
μαρτύρια.

 
ΣΤΗΛΗ Α                                                            ΣΤΗΛΗ Β
 
α. 19ος αιώνας και μετά                       1. Οι χριστιανοί δεν είχαν ναούς και τελούσαν    τη λατρεία σε  σπίτια
β. Μεγάλοι διωγμοί                  2. Η λατρεία χάνει τη λαμπρότητά της, όχι όμως και το

περιεχόμενό της
γ. «Διάταγμα Μεδιολάνων»                  3. Συχνά η λατρεία τελούνταν στις κατακόμβες    και τους

τάφους των μαρτύρων
δ. Αποστολικά χρόνια                   4. Η λατρεία της Εκκλησίας διατηρεί τη συνέχεια της

αποστολικής και βυζαντινής εποχής
ε. Περίοδοι δουλείας
(Άραβες, Λατίνοι, Τούρκοι)        5. Η Εκκλησία δεν συνήθιζε να χρησιμοποιεί ύμνους στη  λατρεία

6. Οι χριστιανοί ελεύθερα αρχίζουν να κτίζουν ναούς
 
7. Η λατρεία γίνεται μια τυπική εξωτερική υπόθεση των
 
πιστών
 
 
ΘΕΜΑ Β1
 
«Η δοξολογία του Θεού μπορεί να πραγματοποιηθεί στην κάθε στιγμή της ανθρώπινης ζωής. Η μεγαλύτερη, όμως, ευκαιρία δίνεται μέσα από τα μυστήρια και τις ακολουθίες, δηλαδή με τη λατρεία της Εκκλησίας».
Να αναπτύξετε και να σχολιάσετε το απόσπασμα.
(25 Μονάδες)

ΘΕΜΑ Β1
 
«…Ο Χριστιανισμός απέρριψε την έννοια του ναού, ως κατοικία του Θεού, καθώς και τα θυσιαστήρια, τις θυσίες και ότι άλλο υπήρχε στις θρησκείες εκείνες και ήταν αντίθετο με τη χριστιανική διδασκαλία. Βεβαίως όρισε συγκεκριμένους τόπους συνάντησης των πιστών, τους οποίους καταχρηστικά τους ονόμασε ναούς. Όμως σε καμιά περίπτωση δεν θεώρησε ότι αυτοί είναι κατοικία του Θεού, αλλά χώροι που συνάζεται και στεγάζεται η Εκκλησία, το σύνολο των πιστών… Ο ίδιος ο Χριστός διαβεβαίωσε πως όπου “δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το εμόν όνομα, εκεί ειμί εν μέσω αυτών” (όπου είναι δύο ή τρεις συναγμένοι στο όνομά μου, εκεί βρίσκομαι ανάμεσά τους) (Ματθ.18:20). Αυτό σημαίνει πως η παρουσία του Κυρίου στον ναό που συνάζεται η Εκκλησία είναι πραγματική, η ιερότητα του χώρου είναι δεδομένηκαι η σπουδαιότητά του μεγάλη».
Στηριζόμενοι στο παραπάνω κείμενο, να εντοπίσετε και να σχολιάσετε τα στοιχεία
που εξηγούν την ύπαρξη ναών-εκκλησιών στον χριστιανισμό.
(25 Μονάδες)

Η ιστορία του Χριστιανισμού φανερώνει ότι η λατρεία της Εκκλησίας εξελίχθηκε και
αναπτύχθηκε. Στους πρώτους χριστιανικούς χρόνους, οι χριστιανοί συγκεντρώνονταν σε κάποια οικία. Σε περιόδους διωγμών, πολλές φορές η λατρεία γινόταν στις κατακόμβες. Μετά το διάταγμα των Μεδιολάνων, κτίστηκαν ναοί ελεύθερα.
Να εξηγήσετε πώς οι ιστορικές και κοινωνικές συνθήκες, σε διάφορες εποχές, επηρέασαν την ανάπτυξη της λατρείας.
(25 Μονάδες)

Χανόγλου Δέσποινα Π.Ε.01

1 σχόλιο:

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...